Nyereményjáték szabályzat és adatvédelmi tájékoztató

SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

CHL Póló nyereményjátékban való részvételhez

Sporteex Marketing Kft. nyereményjáték 

 

 

A Sporteex Marketing Kft. (székhely:1037 Budapest, Seregély utca 11.; adószám: 28974336-2-41; a továbbiakban: Szervező) nyereménysorsolást szervez (továbbiakban Sorsolás).

 

A Sorsolás keretében azon résztvevők között, akik megfelelnek a jelen szabályzat és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Szabályzat) 1. és 2. pontjában foglalt együttes feltételeknek, a Szervező havonta egy alkalommal kisorsol 1 db termék szervezvő által biztosított kiszerelésben.

  1. A nyereménysorsolásban történő részvétel feltételei

A nyereménysorsolásban kizárólag az vehet részt, aki együttes feltételeknek

megfelel: 

a) a nyereménysorsolás időpontjában 18. évét betöltött természetes személy és

b) részvételi szándékát a vásárlás során kifejezetten jelzi

b) a CHL póló vásárlása során érvényes e-mail ad meg

c) valamint az av19shop.hu oldalon legalább egy CHL póló terméket vásárol meg, bármilyen méretben

 

2. A Sorsoláshoz szükséges regisztráció időtartama, a játék mechanizmusa

A játék időtartama: 2023. augusztus 10. - 2023. augusztus 30.

A sorsolásban a Szervező által megadott időszakon belüli vásárlók vehetnek részt. Ezen időszak utáni időpontban beérkezett rendelések nem vesznek részt a sorsoláson.

A Szervező a Játék lezárását követően a Sorsolás feltételeinek megfelelő Játékosok beazonosításhoz szükséges adatairól listát készít elő a Sorsolás lebonyolításához.

  1. Sorsolással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók

Akik a játék ideje alatt a feltételeket teljesítik, kizárólag saját, valós adataikkal jogosultak részt venni a Sorsoláson. A Játék során ugyanazon résztvevő – függetlenül attól, hogy hány redenlést adott le, csak egy alkalommal vehet részt a sorsolásban.

A Szabályzat feltételeit nem teljesítő Játékos, illetve azon Játékos, aki csalással, valótlan adatok megadásával próbálja meg nyerési esélyét növelni, a sorsolásból kizárásra kerül, és így nem válhat a nyeremény átvételére jogosulttá, egyúttal megadott adatai reklámcélú megkeresésre nem kerülnek felhasználásra.

A résztvevők elfogadják, hogy a részvétel során a Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelőséggel tartoznak.

  1. Sorsolás

A nyeremények kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik. 

A nyeremények kisorsolása: A sorsolást követő nap 16 óráig

  1. Nyeremény

A részvételi feltételeket teljesítő Résztvevők között kisorsolásra kerül 1 db a játékosok által viselt, CHL mérkőzés mez.

A Szervező a sorsolást követően egyezteti a nyertessel, hogy a jogszabályi előírások szerinti határidőn belül hol és milyen módon kapja meg a nyereményt. 

  1. Tartalék nyertes(ek)

A Szervező 2 fő tartaléknyertest sorsol ki, akik a kisorsolás sorrendjében jogosultak az eredeti nyertes helyébe lépni.

A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes nem felel meg jelen szabályzat követelményeinek, vagy adatai nem ellenőrizhetőek, vagy nem valósak, vagy tévesek, és ezért a sorsolásból ki kell zárni. 

  1. A megnyert nyeremény készpénzre nem váltható át.
  2. Nyeremény átvételével kapcsolatos szabályok

A Szervező a sorsolást követően Szervező e-mailben értesíti a nyertest. A kisorsolt nyereményt a Szervező a mérkőzések helyszínén, személyesen adja át.

A Szervező a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között érvényesítheti. 

A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel vagy a megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Ha a Játékos cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével és/vagy gyámjával/gondnokával együtt jogosult.

  1. A Játékkal kapcsolatos információk

9.1. A Játékról információk a www.av19shop.hu oldalon találhatók.

9.2. A Játékból ki vannak zárva a Sporteex Marketing Kft., valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

9.3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. 

  1. A személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

10.1. 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.), valamint a 2018. május 25. napján hatályba lépő, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) az említett dátumtól alkalmazandó rendelkezéseivel összhangban a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt, és kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy megadott személyes adatait a Szervező az adatkezelési időtartam alatt kezelje.

10.3. További adatkezelési szabályok 

a.) Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatszolgáltatás és a Játékban történő részvétel önkéntes.

Az adatkezelés célja: a Játék megszervezése és lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett által a regisztráció során adott önkéntes és tájékozott hozzájárulás.

Kezelt adatok: a Játékosok e-mail címe.

b.) Az adatokat kizárólag az adatkezelő és a vele munkavégzésre irányuló vagy értékesítési jellegű megbízási jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg.

c.) Az adatkezelés/tárolás időtartama

Az érintett által megadott személyes adatok kezelésének/tárolásának időtartama maximum 3 (három) hónap.

d.) Tájékoztatás az érintett jogairól az adatkezelés körében

e.) Tájékoztatás az érintett panasztételi jogáról

 

Ön az adatkezelésre vonatkozó panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

f.) Tájékoztatjuk arról, hogy a személyes adat szolgáltatása nem jogszabályon és nem szerződéses kötelezettségen, hanem az Ön által adott önkéntes és tájékozott hozzájáruláson alapul, továbbá, hogy az adatszolgáltatás szerződés kötésének nem előfeltétele.

Tájékoztatás az érintett jogairól

Az általános adatvédelmi rendelet 15-22. cikkei szerint kérelmezheti tőlünk az általunk kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint gyakorolhatja adathordozhatósághoz való jogát.

 

Budapest, 2023. július 1.